حال بااین رویکردمدیران استان وبخصوص شهرستان دهلران ،آیا مردم دهلران باورداشته باشندکه این عزیزان به جدمطالبات آنهاراپیگیری میکنند؟آیااین توانائی رادرآنهامی بینند؟
کد خبر: ۴۹۱۲۴۷
تاریخ انتشار: ۱۸ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۰:۴۰ 09 September 2017
تابناک ایلام کبری امیدی::ﺩﺭ ﺍﻳﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﻣﺎﺝ ﺣﻤﻼﺕ تخریبی ﺭﻗﻴﺐ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎ ﺩﻭﻟﺖ ﺯﻳﺮ ﺳﻮﺍﻝ ﻣﻲ ﺭﻓﺖ ﻭﻣﺮﺩﻡ ﻫﻢ ﺩﻫﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﻫﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺭﺍ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻣﻲ ﻛﺮﺩﻧﺪ،ﻫﻴﭻ ﺩﻫﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺩﻭﻟﺖ ﻛﻠﻤﻪ ﺍﻱ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺯﺑﺎﻥ ﻧﻤﻴﺮﺍﻧﺪ.

ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺗﻲ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ؛ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺁﺵ ﺷﻮﺭ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲﺍﺯ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺍﻱ ﻭ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺍﻧﺪﻳﺶ ،ﺍﺯ ﺗﺮﺱ ﺭﺃﻱ ﺁﻭﺭی ﺭﻗﻴﺐ ﺳﻜﻮﺕ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺣﺘﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺁﺳﻮﺩﻩ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻓﺮﻳﺐ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺑﻴﻌﺖ ﻫﺎﻱﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ و ﻫﻤﺮﺍﻫﻲ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﺭﻗﻴﺐ ﺍﺫﻋﺎﻥ ﻣﻲ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦﺭﺍﻩ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺍﻱ ﺑﻬﺮﻩ می ﺑﺮﺩﻧﺪ.

ﺣﺎﻝ ﻛﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ ﻳﻚ ﺩﻭﺭﻩ ﺩﻳﮕﺮ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺸﻲ ﺳﺮﻳﻊﺩﺭ ﻓﻀﺎﻱ ﻣﺠﺎﺯﻱ ﺑﻪ ﺷﻜﺴﺘﻦ ﺳﻜﻮﺕ ﻭ ﺣﻀﻮﺭ ﭘﺮﺭﻧﮓ ﺑﺮﺧﻲﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺑﺮﻣﻲ ﺧﻮﺭﻳﺪ، ﭼﻨﺎﻥ ﺑﺎ ﺁﺏ ﻭ ﺗﺎﺏ ﺍﺯ ﺧﻠﻖ ﺣﻤﺎﺳﻪﺳﺨﻦ ﻣﻴﮕﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﮔﻮﻳﻲ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻳﺎﻡ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺕ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﻭﺗﺮﺱ ﺍﺯ ﭘﻴﺮﻭﺯﻱ ﺭﻗﻴﺐ ﺩﺭ ﺳﺘﺎﺩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ ﺭﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﻓﻌﻠﻲ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﺭﺳﺎﻧﺪﻥ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻮﺩﻩﺍﻧﺪ.
ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﺳﻮﺍﻝ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻲ ﺟﻮﺍﺏﻧﺨﻮﺍﻫﺪﻣﺎﻧﺪ ﻭ ﺍﻳﻦﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻱ ﻋﺪﻡ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﻗﺪﺭﺕ ﻭﺧﺪﻣﺘﮕﺰﺍﺭی  ﺑﺎﺷﻨﺪ.چراکه دراستان ما مدیرانی بکارگرفته شدکه رقیب دکتر روحانی درزادگاه آنان به گواه هرعقل سلیم وباعنایت به حرف شنوی محض که ازاین عزیزان داشتند،باکسب حداکثرآراء ،این علامت سئوال بزرگ را  دراذهان عمومی برجای گذاشت که پایبندی این عزیزان به سیاستهای دولت درعمل وشعار تا چه اندازه بوده است!

ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺍﺭﺷﺪ ﺩﻭﻟﺖ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ودهلران ﻛﻪﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﺩﺭﺭﻭﺷﻨﮕﺮﻱ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﻘﺶ ﺍﻳﻔﺎ ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﺎ ﺳﻜﻮﺕﺧﻮﺩ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﺮﺱ ﺍﺯ ﺷﻜﺴﺖ ﻧﺎﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺭﺃﻱ ﺁﻭﺭﻱﻛﺎﻧﺪﻳﺪﺍﻱ ﺭﻗﻴﺐ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ  ﻛﻤﻚ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺪﻳﺮﺍﻧﻲ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺩﻭﺭﻩ ﺩﻫﻢ ﺭﻳﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﻭﺍﺭﺩ ﮔﻮﺩ ﻛﺎﺭﺯﺍﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪﺩﻭﻟﺖ متبوع ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﭘﻴﺮﻭﺯﻱ ﻛﻤﻚ ﻛﺮﺩﻧﺪ.

حال بااین رویکردمدیران استان وبخصوص شهرستان دهلران ،آیا مردم دهلران باورداشته باشندکه این عزیزان به جدمطالبات آنهاراپیگیری میکنند؟آیااین توانائی رادرآنهامی بینند؟باید صبر پیشه کرد ودید..

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
محمد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۵۶ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۸
خیلی خوب.ومنطقی
دهلرانی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۳۰ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۸
دست مریزاد و قلمت مانا بلای جان این شهرستان و کل استان مدیران دوزیست و سر نبش نشین است که ببینن باد موافق از کدام طرف می وزد تا بدان سو خش کنن
مهدی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۱۹ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
هنوز نمی‌دونی متبوع با چه ت نوشته میشه بعد دم از مردم میزنی.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار