اداره کل دامپزشکی استان ایلام در واکنش به خبر منتشر از سایت تابناک ایلام در خصوص انتقاد از نحوه نظارت ماموران دامپزشکی به ذبح دامها جوابیه ای را به این سایت ارسال نموده است .
کد خبر: ۵۵۱۰۳۵
تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۳۹۶ - ۱۶:۳۰ 12 January 2018

اداره کل دامپزشکی استان ایلام در واکنش به خبر منتشر از سایت تابناک ایلام در خصوص انتقاد از نحوه نظارت ماموران دامپزشکی به ذبح دامها جوابیه ای را به این سایت ارسال نموده است .

به گزارش تابناک ایلام ،هفته گذشته خبری از از این رسانه ،تحت عنوان "کاری که ماموران دامپزشکی با سلامت مردم می کنند" از این سایت منتشر  شد ،علیرغم اینکه احتمال می رفت استنباط خلاف واقع و مغایر با اهداف انتشار این مطلب بعنوان یک دغدغه اجتماعی صورت پذیرد ،در همان ساعت اولیه خبر منتشره غیر فعال و در راستای پرداختن به رسالت خبری وتمکین به ماده 23قانون مطبوعات مبادرت به انتشار جوابیه می نماید.

متن جوابیه به این شرح است:

مدیرمسئول محترم سایت تابناک ایلام

باسلام

احتراما پیرو مطلبی تحت عنوان فروش سلامت مردم به چه قیمت ؟در آن سایت وکانال مربوطه شایسته است مطابق با ماده 23قانون مطبوعات نسبت به درج جوابیه ذیل اقدام نمایید

-یکی از وظایف قانونی دامپزشکی تامین بهداشت فرآورده های خام دامی وسلامت وامنیت غذایی جامعه است ،دامپزشکی بعنوان یک دستگاه حاکمیتی مستند به مواد 2،4و14قانون دامپزشکی وماده 688قانون مجازاتهای اسلامی ومواد 4و8آیین نامه اجرایی ماده 18آیین نامه اجرایی نظارت بهداشتی وبرای اجرای این وظیفه قانونی موظف ومکلف به انجام اقداماتی است که در قوانین وآیین نامه ها صدر الذکر ودستورالعمل های سازمان دامپزشکی بدانها اشاره شده است.متاسفانه در سالهای اخیر در اثر عدم همراهی ،همکاری وحمایت مسئولین ودستگاههای ذیربط از اقدامات دامپزشکی استان ،روند کشتار غیر مجاز دام وطیور دراستان آنچنان گسترش یافت که بصورت یک بحران بهداشتی ظهور وبروز نمود.

باتوجه به مخاطرات بیماریهای مشترک بین انسان ودام ،برای حفظ سلامت جامعه وبدنبال تاکیدات مکرر دستگاههای نظارتی از جمله سازمان محترم بازرسی کل کشور ،درسال جاری دامپزشکی استان پیرو پیگری های مستمر ومتوالی خود دراولین فرصت ،موضوع مخاطرات کشتارغیرمجاز دام وطیور را طی نامه ای برای استاندار محترم استان جناب آقای سلیمانی دشتکی وسایر مسئولین ارشد استان تشریح وبرضرورت ساماندهی فوری مراکز کشتارغیرمجاز وجلوگیری از بروز بحران بهداشتی تاکید وتصریح نمود.

-خوشبختانه با دریت وحمایت استاندار محترم وجلب حمایت مسئولین ارشد سیاسی ،قضایی وانتظامی استان وبا ساماندهی قانونی این مراکز واجرای قانون،مرات درجلسات متعدد با حضور دستگاههای ذیربط مطرح وطرح تهیه شده توسط دامپزشکی برای رفع این معضل وساماندهی این مراکز وهمچنین ساماندهی کشتارگاههای سنتی وصنعتی ومیدان دام غیربهداشتی وایلام تصویب ومقرر گردید که با تشکیل کارگروههای تخصصی در شهرستانها وبه ریاست فرمانداران محترم وپس از حدود یکماه کار فشرده فرهنگی ،آموزشی،ترویجی وتبلیغی وتنویر افکار عمومی وتاوجیه وارشاد عاملین کشتار غیرمجاز از حدود 25/9/96در سراسر استان از کشتار غیرمجاز دام وطیور جلوگیری به عمل آمد.

بابرنامه ریزی دقیق به عمل آمده وپس از مراحل تبلیغی ودادن اخطاریه های قانونی خوشبختانه پس از گذشت حدود سه هفته از اجرای طرح علیرغم وجود برخی نارساییها در بعضی مناطق ،نتایج پر باری ببار آمده ،بطوریکه در ظرف همین مدت کوتاه آمار کشتار دام درکشتارگاههای تحت نظارت دامپزشکی 2تا3برابر شده ،روند کشتار طیور ومصرف مرغ گرم بسته بندی شده رشد محسوسی داشته ،با تخصیص اعتبار لازم از طرف استانداری اقدامات موثری در خصوص نواقص بهداشتی کشتارگاههای سنتی انجلم شده ،میدان دام غیربهداشتی شهر ایلام نیز تعطیل شده است.ضمنا با هماهنگی وپیگیری های بعمل آمده وبرای ساماندهی این مراکز وتثبیت اشتغال ،مراحل تشکیل پرونده برای تعداد 132نفر از قصابان سطح استان جهت دریافت تسهیلات با بهره کم واز قرار هر نفر 300میلیون ریال وجمعا بمیزان 40میلیارد ریال انجام گرفته وبه اداره کار معرفی شده اند.همچنین مراحل تشکیل پرونده های حدود 150 نفر از قصابان ومراکز پرکنی در سطح استان نیز در دست اقدام است.

-اقدامات وفعالیتهای دامپزشکی درکنترل مبارزه وپیشگیری از بیماری های دامی ووتامین بهداشتی فرآورده های خام دامی کاملا کارشناسی ومبتنی بر مستندات علمی بوده وکاملا غیر سیاسی است .

قطعا این اداره کل از هرگونه نقد منصفانه وکارشناسی موضوع استقبال می کند،اما نویسنده مطلب یادشده در یک اظهار نظر کاملا مغرضانه وغیر کارشناسی وبا بی انصافی در افکار واوهام خود برای این طرح حرف وحدیث ها و پشت پرده های نادیده وناشنیده ای را تداعی وبدون هیچ مستند ودلیل قانع کننده وکارشناسی وعلمی ،بیان داشته که این طرح از مسیر خود منحرف شده وما را متهم به انتفاع از محل طرح نموده است وضمن ایراد تهمت وافترا به ماموران خدوم وزحمتکش دامپزشکی که براستی سربازان گمنام عرصه سلامت هستند ،اظهار داشته که این طرح حاشیه امنی برای منفعت طلبی ماموران دامپزشکی است وهمکاران ما را متهم به پشت پا زدن به وجدان کاری وانضباط اجتماعی نموده است.

اینجانب ضمن تکذیب قاطعانه این اظهارات کاملا کذب وبی پایه واساس ،در جایگاه دفاع از حریم وحرمت کارشناسان زحمتکش وبی ادعای دامپزشکی استان ،از خبرنگار ومدیرمسئول اسیت تابناک ایلام می خواهم که مدارک ومستندات خود را درخصوص تخلف ماموران دامپزشکی واخذ رشوه توسط ایشان را حداکثر ظرف مدت 72ساعت به اداره کل دامپزشکی استان ارسال وتحویل نمایند ،درغیراینصورت این ادراه کل پیگیری حقوقی این اتهام بزرگ را در محضر محاکم قضایی برای خود محفوظ دانسته وتارفع اتهام واعاده حیثیت از همکاران وکشف حقیقت موضوع را پیگیری خواهد نمود.

                                                                                               دامپزشکی استان ایلام

توضیحات تابناک ایلام:

اول -این سایت در راستای رسالت خود که دغدغه سلامت مردم وهم استانی ها در حوزه های مختلف در راس آنها قرار دارد مبادرت به انتشار مطالب می نماید . ما بعنوان اولین رسانه در راستای فرهنگسازی مقابله با کشتار غیر مجاز دام ماهها قبل از اجرای این طرح در استان مبادرت به انتشار مطالبی در خصوص تبعات روانی واجتماعی و سلامت جسمانی مردم استان نموده وهمواره حامی دامپزشکی استان در خصوص اجرای این طرح بوده است.

دوم -این رسانه در هیچ جای مطلب منتشره به دریافت رشوه توسط ماموران دامپزشکی اشاره نکرده چه بصورت مستقیم ویابصورت ایما واشاره به این موضوع ورود نکرده است .از آنجاییکه ماموران ناظر دامپزشکی در راستای انجام وظیفه نظارتی خود حق ماموریت واضافه کار دریافت می دارند، موضوع حاشیه امن منفعت طلبی در مطلب اشاره شده ، درراستای کاری که گاها برخی ماموران درانجام آن مرتکب کوتاهی می شوند قید شده نه دریافت رشوه از قصابان ومرغ فروشان.

سوم -این مطلب بر اساس مشاهدات عینی ومیدانی خبرنگار ما در بین مرغ فروشان وقصابان وبراساس مصاحبه با آنان در خصوص اینکه تعدادی از آنان دامها را در منازل ذبح وبرچسب نظارت توسط کشتارگاه بر آن الصاق می کنند صورت پذیرفته که بررسی مجدد و میدانی صورت گرفته توسط مدیر مسئول سایت در بین تعدادی از قصابیهای شهرستان چرداول وروستای چالسرا نشان داد که برخی از  فعالین این حوزه در خفا وبه دور از چشم ماموران دامپزشکی مبادرت به ذبح احشام نموده که این موضوع نمی تواند به وظیفه ماموران خدشه وارد نماید ،اما درعین حال نمی تواند مطلب منتشره در سایت در خصوص به خطر افتادن سلامت مردم بعنوان نقاط تاریک اجرای این طرح که از کمبود امکانات وضعف زیرساختها نشات گرفته است را نفی نماید.

چهارم - بررسی های میدانی وتحقیقات مدیرمسئول تابناک نشان می دهد که نصب برچسب سلامت در کشتارگاه صورت می گیرد و اینکه ماموران در قبال تاییدسلامت مبلغی را از قصابان می گیرند ودر متن جوابیه مدیرکل محترم به آن اشاره شده است ،صحت ندارد. از آنجاییکه خبر فوق با استناد به مصاحبه صورت گرفته با قصابان تنظیم شده و اشتباه برداشت قصابان از مبالغ پرداختی به کشتارگاه  و تعبیرهای صورت گرفته از مطلب ،این موضوع را در ذهن متبادر کرده که این مبلغ به ماموران دامپزشکی پرداخت می شود که اینگونه نیست .لذا درصورتیکه این مطلب سوء برداشتهایی را متوجه مامورین دامپزشکی نموده ویا احیانا هر گونه کوتاهی را در این خصوص متوجه آنان نموده با عرض پوزش از مامورین این اداره کل باید به عرض برساند که سوء تعبیر های صورت گرفته از مطلب منتشره با هدف و متن خبر در تضاد وتباین است .چنانچه این موضوع اذهان را نسبت به فعالیت این عزیزان خدشه دار نموده ،مدیریت و هیات تحریریه رسانه از آنان عذرخواهی می کند.چرا که ذبح در خفای قصابان هیچ ارتباطی با کار ماموران نداشته وهیچوقت به معنای اهمال یا سهل انگاری آنان نیست.

پنجم- از آنجاییکه در مطلب منتشره به موضوعی نظیر حاشیه امنی برای منفعت طلبی ماموران دامپزشکی اشاره شده است ،مجددا تاکید می گردد ،مراد از بکارگیری این مضامین خدایی نخواسته هیچگاه اخذ رشوه نبوده و صرفا منظور از آن حق ماموریت یا اضافه کاریست که به ماموران درقبال این وظیف پرداخت می شود. از آنجاییکه تعدادی از قصابان اظهار داشتند تعداد زیادی از دامها را در منزل ذبح نموده و از لیبل های تایید سلامت به دور از چشم ماموران  استفاده نادرست می شود ،موضوع مهم وچکیده مطلب منتشره است که می تواند مخاطرات آن به مراتب از روش ذبح غیر قانونی به سبک پیشین بیشتر باشد نیز همین موضوع است.

ششم- از آنجاییکه در جوابیه انتشار یافته 72ساعت زمان برای ارایه مستندات به سایت قید شده است . بعرض می رساند همانطور که در بندهای پیشین نیز به آنها اشاره شده است ،هیچگاه در مطلب انتشار یافته به موضوع رشوه اشاره نشده بلکه به شیوه اجرای کار ایرادات وانتقاداتی مطرح شده که اثبات آن به هیچ سند ومدرکی نیاز ندارد.بلکه لازم است احدی از ماموران در معیت خبرنگار ما به  مکانهایی یادشده اعزام و بصورت نامحسوس موضوع را پیگیری نمایند . این رسانه با صراحت وقاطعیت اعلام می کند به هرتعداد دام  ومرغ زنده که نیاز باشد از مکانهای یادشده در اختیار ماموران محترم قرار داده خواهد شد.مضافا اینکه بمنظور پیشگری از سوء استنباط از مطلب منتشره ،در همان ساعت اولیه از خروجی سایت برداشته شد.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار